חזרה

שאיפות וציפיות תעסוקתיות

תבניות קוגניטיבית של הפרט הכוללות את השקפותיו בנוגע לזהותו התעסוקתית - העכשווית ו/או העתידית – את הבנתו את יכולותיו, את מקומו האפשרי בעולם התעסוקה, את קשריו הקיימים והפוטנציאליים ואת תפקידו הייחודי.

קשר למוביליות

על פי מודלים מקובלים של התפתחות תעסוקתית, שאיפות וציפיות תעסוקתיות ואקדמיות בגיל ההתבגרות (המוקדמת והמאוחרת) מתורגמות להישגים אקדמיים ומהוות משתנה קריטי בקביעת הזדמנויות בשוק העבודה. ואכן מחקרי אורך ומחקרי נתונים מדגימים כיצד שאיפות וציפיות תעסוקתיות מנבאות הישגים תעסוקתיים בבגרות ומתווכות האפקט שיש למעמד סוציו-אקונומי על הישגים אקדמיים דרך השפעתם גם על הישגים אקדמיים

חשיבות

קריטי

אמצע יסודי עד תחילת חטיבה

חשוב

אמצע חטיבה עד סוף תיכון

מקורות

Sewell, W. H., Haller, A. O., & Potres, A. (1969) The Educational and Early Occupational Attainment Process. American Sociological Review. 34,82-92

Schoon, I., & Parsons, S. (2002). Teenage aspirations for future careers and occupational outcomes. Journal of Vocational Behavior60(2), 262-288

Schoon, I. (2001). Teenage job aspirations and career attainment in adulthood: A 17-year follow-up study of teenagers who aspired to become scientists, health professionals, or engineers. International Journal of Behavioral Development25(2), 124-132

Marjoribanks, K. (2005). Family Background, Academic Achievement, and Educational Aspirations as Predictors of Australian Young Adults’ Educational Attainment. Psychological Reports, 96(3), 751–754. https://doi.org/10.2466/pr0.96.3.751-754

Beal, S. J., & Crockett, L. J. (2010). Adolescents’ occupational and educational aspirations and expectations: Links to high school activities and adult educational attainment. Developmental Psychology, 46(1), 258-265. doi:10.1037/a001741

Mello, Z. R. (2009). Racial/ethnic group and socioeconomic status variation in educational and occupational expectations from adolescence to adulthood. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(4), 494-504

Brott. E. (1993). Gottfredson's Theory of Circumscription and Compromise: implications for Career Counseling

Armstrong, P. I., & Crombie, G. (2000). Compromises in Adolescents’ Occupational Aspirations and Expectations from Grades 8 to 10. Journal of Vocational Behavior, 56(1), 82–98

Roberts, K. (2009). Opportunity structures then and now. Journal of education and work22(5), 355-368

Leung, S. A., & Plake, B. S. (1990). A choice dilemma approach for examining the relative importance of sex type and prestige preferences in the process of career choice compromise. Journal of Counseling Psychology, 37(4), 399-406. doi:10.1037/0022-0167.37.4.399

Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. Journal of Counseling psychology28(6), 545

Powers, L. E., Geenen, S., Powers, J., Pommier-Satya, S., Turner, A., Dalton, L. D., … & Swank, P. (2012). My Life: Effects of a longitudinal, randomized study of self-determination enhancement on the transition outcomes of youth in foster care and special education. Children and Youth Services Review, 34(11), 2179-2187.

Nota, L., Santilli, S., & Soresi, S. (2016). A life‐design‐based online career intervention for early adolescents: Description and initial analysis. The Career Development Quarterly, 64(1), 4-19.

Ross, P. H., Glewwe, P., Prudencio, D., & Wydick, B. (2019). Developing Educational and Vocational Aspirations through International Child Sponsorship: Evidence from Kenya, Indonesia, and Mexico (No. 1698-2020-246).

Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2012). Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India. science, 335(6068), 582-586.

Powers, L. E., Geenen, S., Powers, J., Pommier-Satya, S., Turner, A., Dalton, L. D., … & Swank, P. (2012). My Life: Effects of a longitudinal, randomized study of self-determination enhancement on the transition outcomes of youth in foster care and special education. Children and Youth Services Review, 34(11), 2179-2187.

Ali, S. R., Yang, L. Y., Button, C. J., & McCoy, T. T. (2012). Career education programming in three diverse high schools: A critical psychology—case study research approach. Journal of Career Development, 39(4), 357-385.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

גילאי יסודי

אמצע יסודי עד אמצע חטיבה

סקרנות ודימיון
קבלת החלטות
אופטימיות ביחס לעתיד
סכימות סטריאוטיפיות
פיתוח מושג עצמי
דימוי עצמי
חוסן מנטאלי

אמצע יסודי עד אמצע חטיבה

מערכת יחסים בטוחה עם מבוגר אחראי, חשיפה לאפשרויות, הישגים אקדמים ואחרים, מודלים לחיקוי, תמיכה וחום הורי, פיתוח התנהגויות עזרה עצמית

גילאי על-יסודי

חטיבה ותיכון

תכנון ארוך טווח
שליטה עצמית
מסוגלות עצמית
דימוי עצמי
דפוס חשיבה מתפתח
הישגים לימודיים
מבנה אפשרויות נתפס

חטיבה ותיכון

חשיפה לאפשרויות מגוונות, מודלים ריאליים לחיקוי, מודעות וחקירה עצמית, פיתוח רגולציה עצמית, הישגים אקדמים, תלמידאות