חזרה

כישורים רכים

מיומנויות ותכונות שאינן קשורות בעיסוק מסויים (כדוגמת השכלה או ניסיון מקצועי) הכוללים: גמישות, יעילות, עצמאות, יצירתיות, תכנון וארגון, גישה פרו-אקטיבית, חקירה חיפוש וניהול מידע, מוסר עבודה, ניהול זמן, וכיו"ב

קשר למוביליות

כישורים רכים נמצאו משפיעים על מדדים תעסוקתיים כגון מציאת עבודה וגובה משכורת. בנוסף, כישורים רכים עולים בסקרי מעסיקים נרחבים, כהכרחיים להצלחה בשוק העבודה העכשווי והעתידי

חשיבות

חשוב

תיכון

מקורות

שתיל (2008). " השפעת לשוניות ודרכי רכישת העברית. מיון הבעיות הלשוניות של לומדי עברית מן המגזר הערבי", הד האולפן החדש

Balcer (2014). "Soft Skills and Their Wage Returns: Overview of Empirical Literature", Review of Economic Perspectives.

Cenoz (2003). "Acquiring a third language: What role does bilingualism play?", International Journal of Bilingualism.

Cook & Singleton (2014). "Key Topics in Second Language Acquisition". International Journal of Applied Linguistics.

Muñoz (2010). "On how age affects foreign language learning", Advances in Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

גילאי על-יסודי

תיכון

רכישת מיומנויות קונקרטיות
לדוגמא: גמישות, יעילות, עצמאות, יצירתיות, תכנון ואירגון, גישה פרו אקטיבית, חתירה, חיפוש וניהול מידע, מוסר עבודה, ניהול זמן וכיוב'

תיכון

התנסויות ממשיות בסביבת העבודה

איך להשפיע