חזרה

תמונת עתיד

תהליך הנעה ורגולציה עצמית במסגרתו הפרט פורט את שאיפותיו, ציפיותיו וערכיו בכלל תחומי החיים לרשימת מטרות ויעדים, המנחים אותו בבניית תכנית פעולה לטווחי זמן משתנים, מהווים את המדדים לאורם הוא בוחן את התקדמותו, ומאפשרים לו לצפות מראש קונפליקטים בין תפקידי חיים שונים ולהתמודד עמם, תוך התפשרות מינימאלית
גורם מקדם

קשר למוביליות

שלב המעבר מילדות לבגרות (18 - 25) מהווה תקופה קריטית בעלת השפעה על המשך התפתחותו ועתידו של הפרט, במהלכה הוא מגבש את זהותו אשר תתבטא בבחירות מקצועיות ואישיות משמעויות. אחד המאפיינים של צעירים בישראל הוא חששם מכישלון בשילוב תפקידי חיים שונים – אשר מוביל פעמים רבות לצמצום השאיפות התעסוקתיות שלהם. תהליך של הצבת מטרות ותכנון ארוך טווח מאפשר לצעירים להתמודד בצורה מיטבית עם חששות אלה, תוך התפשרות מינימאלית, כמו גם ליישב בין הקונפליקטים המתגלעים בהמשך הדרך מחקרים מדגימים כי צעירים שעסקו בתהליכי חקירה עצמית, הצבת מטרות ותכנון לטווח רחוק מתמודדים טוב יותר עם המעבר מבית הספר לעבודה ומשפחה, במיוחד כאשר מדובר בצעירים אשר עשויים להתמודד עם קונפליקטים בין תפקידי חיים שונים. מטה-אנליזה של מחקרים אודות התערבויות קריירה הצביעה על תמונת עתיד כמאפיין מרכזי של תכניות יעילות. הגורם 'תמונת עתיד' נובע גם מניתוח נתונים הלמ"ס: גורם זה מסביר את מרכזיותו של המשתנה "רישיון נהיגה" באבחנה בין "עוני" ל"כל השאר", בעיקר בקרב דתיים

מקורות

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New directions in goal-setting theory. Current directions in psychological science, 15(5), 265-268 Epton, T., Currie, S., & Armitage, C. J. (2017). Unique effects of setting goals on behavior change: Systematic review and meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology, 85(12), 1182 West, R. L., & Yassuda, M. S. (2004). Aging and memory control beliefs: Performance in relation to goal setting and memory self-evaluation. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 59(2), P56-P65 Locke, E. A., & Latham, G. P. (2019). The development of goal setting theory: A half century retrospective. Motivation Science, 5(2), 93 Brown, S. D, & Crane-Ryan, N. E (2000). Four (or five) session and a cloud of dust: Old assumptions and new observations about career counsling. In S. D. Brown & R. W Lent (Eds)., Handbook of Counseling Psychology (pp. 740-766). New York, NY: Wiley John & Sons Amstad, F. T., Meier, L. L., Fasel, U., Elfering, A., & Semmer, N. K. (2011). A meta-analysis of work–family conflict and various outcomes with a special emphasis on cross-domain versus matching-domain relations. Journal of Occupational Health Psychology, 16, 151–169 Hoobler, J. M., Hu, J., & Wilson, M. S. (2010). Do work-ers who experience conflict between the work and family domains hit a “glass ceiling?” A meta-analytic examination. Journal of Vocational Behavior, 77, 481–494

הישגים רצויים

גיל 18-25

אוכלוסיות מפתח

  • ערבים
  • אוכלוסיה דתית
  • נשים
באוכלוסיות קולקטיביסטיות, ערכים ונורמות חברתיות מגבירים את החשש של צעירים ואת הקושי של בוגרים לשלב בין תפקידי החיים והיבטי הזהות השונים (עבודה, משפחה, זוגיות הורות וכיו"ב). מחקרים מצאו כי חששות של מבוגרים צעירים מקונפליקטים עתידיים בין תפקידי העבודה והמשפחה גורם להם לצמצם את השאיפות המקצועיות או המשפחתיות שלהם. כמו כן, נמצא כי קונפליקטים בין תפקידי חיים שונים בבגרות מביאים לתוצאות שליליות כדוגמת בריאות גופנית ונפשית לקוייה, לחץ, תפקוד חסר בעבודה וחוסר סיפוק כללי. הצבת מטרות ותכנון ארוך טווח מסייע בהתמודדות עם חששות אלה, ובהתמודדות עמם בשלבים מאוחרים יותר