חזרה

מסוגלות ותחושת שליטה

התפיסה הסובייקטיבית של הפרט אודות מידת השפעתו על המציאות – אמונתו כי הישגיו וכשלונותיו הם תוצאה של בחירותיו ופעולותיו, אשר משפיעה על רגשות והתנהגות, בשילוב האמונה כי ביכולתו להתמודד עם משימות מורכבות על ידי נקיטת ולעמוד באתגרים שונים שהחיים עשויים לזמן לו
גורם מקדם

קשר למוביליות

מסוגלות ותחושת שליטה מתפקדים כגורמי חוסן - פרטים עם מסוגלות ותחושת שליטה מכוונים גבוה יותר, מקבלים בחירות מיטיבות יותר, בכלל תחומי החיים, מתמידים יותר בבחירותיהם אל מול אתגרים וקשיים ומסתגלים בקלות רבה יותר לשינויים. מחקרים מצאו כי תחושת שליטה על החיים מנבאת בריאות נפשית. גורם מסביר למרכזיות המשתנה "עישון" באבחנה בין קבוצות באוכלוסיות רבות: מחקרים מראים שתחושת שליטה מתווכת את הקשר הנפוץ בין מעמד חברתי-כלכלי ובין התנהגות בריאותית, כמו צריכת ירקות, ספורט והימנעות מעישון. מחקרים מצאו שמיקוד שליטה פנימי מגדיל את הסיכוי לרכוש השכלה אקדמית

מקורות

Sheehy-Skeffington, J., & Sidanius, J. (2015). Out of my hands: Low socioeconomic status diminishes personal sense of control. In British Psychological Society Developmental Section and Social Section Annual Conference, Manchester, UK. Lewis, S. K., Ross, C. E., & Mirowsky, J. (1999). Establishing a sense of personal control in the transition to adulthood. Social forces, 77(4), 1573-1599. Mirowsky, J., & Ross, C. E. (2003). Social causes of psychological distress. Transaction Publishers. Rose, R. (2000). How much does social capital add to individual health?. Social science & medicine, 51(9), 1421-1435. Steptoe, A., & Wardle, J. (2001). Locus of control and health behaviour revisited: a multivariate analysis of young adults from 18 countries. British journal of Psychology, 92(4), 659-672. Leganger, A., & Kraft, P. (2003). Control constructs: Do they mediate the relation between educational attainment and health behaviour?. Journal of health psychology, 8(3), 361-372. Piatek, R., & Pinger, P. (2010). Maintaining (locus of) control? Assessing the impact of locus of control on education decisions and wages. Assessing the impact of locus of control on education decisions and wages, 10-093. Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs: General and applied, 80(1), 1. Cinamon, R. G., & Rich, Y. (2014). Work and family plans among at-risk Israeli adolescents: A mixed-methods study. Journal of Career Development, 41(3), 163-184. Sulimani-Aidan, Y. (2015). Do they get what they expect?: The connection between young adults' future expectations before leaving care and outcomes after leaving care. Children and youth services review, 55, 193-200.

הישגים רצויים

גיל 18-25
גיל 26-35
 • אופטימיות ביחס לעתיד

  הפרט מפתח את היכולת להשאר מחובר למטרותיו בתחומי חיים שונים, מתוך האמונה העצמית ביכולתו להתמודד עם קשיי השילוב בניהן

  דוגמאות להתערבויות

 • דפוס חשיבה מתפתח

  הפרט מחזיק בתפיסה כי יכולותיו השונות ניתנות לשינוי ולשיפור בהשקעת מאמץ, ואינן נקבעות על ידי גורמים חיצוניים (נסיבות, גנים וכיו"ב)

  דוגמאות להתערבויות

 • היכרות ואישור עצמיים

  הפרט רוכש מודעות לערכיו, נטיותיו, שאיפותיו, מטרותיו ונטיותיו, מאשרר אותם ומזהה קונפליקטים אפשריים בניהם

  דוגמאות להתערבויות

אוכלוסיות מפתח

 • פרטים מרקע מוחלש
מחקרים מצביעים על כך שמעמד חברתי-כלכלי הוא אחד מהמנבאים האמינים ביותר של תחושת שליטה. כמו כן, נראה שהאופן בו פרטים תופסים את מיקומם היחסי בסולם החברתי, ולווא דווקא מיקומם האובייקטיבי, הוא שמשפיע על תחושת השליטה.